Integritetspolicy

1. Allmänt
IT-HUSET ser det som en viktig uppgift att värna och skydda din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. IT-HUSET behandlar de personuppgifter du lämnar till oss utifrån dataskyddsförordningen och gällande lagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Det bolag som du lämnat personuppgift till, tex genom att sluta ett avtal, är personuppgiftsansvarig hos oss. För IT-HUSET finns IT-HUSET i Norden AB Org.nummer 556545-5069, IT-huset Kompetens i Norden AB Org.nummer 556888-9777 och IT-Huset Affärsutveckling i Norden AB Org.nummer 556506-0596. Nedan refereras bolagen som ”IT-HUSET”. Som personuppgiftsansvarig är det IT-HUSETs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vad är ändamålen för IT-HUSET att behandla personuppgifter om dig och vilka personuppgifter behandlar IT-HUSET?
IT-HUSET behandlar personuppgifter för att;

  • Sluta och upprätthålla avtal till våra kunder, leverantörer och anställda.
  • Fullfölja lagkrav.
  • Möjliggöra framtida affärsrelationer exempelvis genom utskick av inbjudningar.
  • Möjliggöra anställning genom rekrytering, exempelvis genom behandling av de personuppgifter som kandidater lämnar till IT-HUSET.

IT-HUSET behandlar främst kontaktuppgifter till kunder, leverantörer och anställda. Dessa uppgifter utgörs främst av roll inom bolaget, adress, e-post och telefonnummer. Om vi ser mycket enkelt på IT-HUSETs affär så köper IT-HUSETs kunder kunskap, därför håller IT-HUSET också information om våra anställdas och våra underleverantörers professionella bakgrund och färdighet. Vid event som IT-HUSET håller kan det vara nödvändigt att fråga efter och tillfälligt behandla information om allergi, denna information raderas inom 5 arbetsdagar efter eventet är avslutat. IT-HUSET behandlar ingen annan känslig personuppgift, om du lämnar känsliga personuppgifter till IT-HUSET i e-post eller på annat sätt exempelvis om du söker jobb hos IT-HUSET, så samtycker du till att IT-HUSET hanterar dem.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När det inte längre är relevant att utifrån ändamålen i punkt 3 behandla informationen så raderas personuppgifterna. Exempelvis kräver bokföringslagen att IT-HUSET behåller samtliga uppgifter för att uppfylla dess krav i 7 år.

5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
IT-HUSET delar endast dina personuppgifter med andra parter för att upprätthålla eller ingå avtal med IT-HUSET och dig som registrerad. Samt delar IT-HUSET dina personuppgifter med myndigheter då lag kräver detta. Om det ligger i den registrerades intresse att IT-HUSET delar dina personuppgifter med andra parter så inhämtas samtycke från den registrerade före delningen görs.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
IT-HUSET vidtar alla rimliga åtgärder för att organisatoriskt och tekniskt skydda dina personuppgifter. Så att dina personuppgifter endast kan nås av dem som är behöriga, att uppgifterna är tillgängliga och korrekta.

7. Vad har du som registrerad för rättigheter?
IT-HUSET är öppen med sin personuppgiftsbehandling och stödjer dina rättigheter som registrerad. IT-HUSET kommer på din begäran och utifrån eget skyddsarbete att rätta, radera och/eller komplettera uppgifter som upptäcks vara bristfälliga. IT-HUSET kommer också att på din begäran dela registerutdrag med de personuppgifter som IT-HUSET håller om dig. Om du som registrerad har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss i enlighet med punkt 8 i denna policy.

8. Kontaktuppgifter
Oavsett vilket bolag inom IT-HUSET som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter så kan du skicka ditt ärende till dataskydd@it-huset.se.